YSP
  Gwrandewch addysg, a byddwch ddoethion
Diarhebion 8 : 33
 

 

Bwrdd y Cymun

 

 

NODYN:

Os ydych yn cael problem i weld y fwydlen sydd uwch cynnwys y dudalen, o dan y logo a'r adnod, fe allwch weld rhestr o'r holl dudalennau sydd yn y wefan drwy glicio YMA!

 

(Fe all y broblem yma ddigwydd os ydych yn gwahardd sgriptiau rhag rhedeg yn eich porwr)

 

 

Cywaith Lluniau Hanesyddol

Fe fuom yn cyhoeddu "Papur Ysgol Sul Penyparc" am rhai blynyddoedd ac ar ddiwedd pob rhifyn roeddem yn gofyn a oedd rhywbeth roedd y darllenwyr am weld yn ymddangos yn y papur, ac os oedd rhywbeth i ddod ag ef i fewn. Fe allau fod yn Bos neu stori, yn hanesyn neu lun. Unrhywbeth a allau fod o ddiddordeb i aelodau'r Ysgol Sul ag eraill sydd yn darllen y papur.

 

Fe ddaeth cyn aelod o'r Ysgol Sul, oedd yn un o ffyddloniaid y capel, at yr Arolygydd gan ddweud fod ganddi lun o ddosbarth merched yr Ysgol Sul nôl pan oedd hi yn eu harddegau.

 

Meddyliwyd y byddau rhoi pwt o hanes a hen lun neu ddau yn y papur o ddiddordeb i lawer ac fe soniwyd am y peth yn yr Ysgol Sul ac yn y rhifyn nesaf o'r papur.

 

Fe ddechreuwyd y Cywaith Lluniau Hanesyddol nôl yn hanner diwethaf 1998 (gofynwyd am luniau neu pwt o stori i fynd gyda'r llun cyntaf hwnnw ar ddiwedd rhifyn 34 o Bapur Ysgol Sul Penyparc nôl ym mis Medi 1998). Ymddangosodd y llun hwnnw yn rhifyn 35 o Bapur Ysgol Sul Penyparc ynghyd a pwt o hanes. Roedd gymaint o ddefnydd wedi dod i fewn, nid yn unig lluniau ond pethau eraill megys taflenu oedfaon ordeinio a.y.y.b., ac felli fe benderfynwyd gwneud arddangosfa ohonynt a'u harddanos yn y festri yn ystod yr Oedfaon Blynyddol ym mis Mehefin 1999.

 

Yn rhifyn 36 o Bapur Ysgol Sul Penyparc fe rhoddwyd crynodeb o hanes Capel Penyparc gan ddechrau gyda darn a ysgrifennwyd yn 1957 gan Ysgrifenyddes y capel ar y pryd, Miss Eluned Lewis, gyda diweddariad yn ei ddilyn wedi ei ysgrifennu gan Mr Irfon James, Ysgrifennydd y capel yn 1999.

 

Fe fu'r arddangosfa mor boblogaidd fe adawyd yn ei le am rhai wythnosau ar ôl Oedfaon Blynyddol 1999 i rhoi cyfle i'r rhai nad oedd yn bresennol i'w weld, ac i eraill ei ail weld.

 

Fe wnaed gopïau o'r rhan fwyaf o'r lluniau a deunydd eraill cyn i'r gwreiddiol fynd nôl i'r rhai oedd eu perchen.

 

Nid ydyw pob copi o'r safon gorau, ond mae gwneud copïau digidol o gymaint ag y gallwn o'r hyn a gasglwyd yn ffordd dda o wneud yn siwr fod yr hyn a gasglwyd ar gael i'r rhai fydd a diddordeb yn hanes y capel yn y dyfodol, ac mae rhoi'r wybodaeth lan ar y Wê Fyd Eang yn ffordd rhwydd i eraill cael gafael ar yr hyn sydd ar gael.

 

I wneud peth synwyr o'r hyn ddaeth i fewn rydym wedi ceisio eu trefnu yn ôl trefn amser felli cliciwch drwodd i'r dudalen Llunell Amser er mwyn gweld yr hyn a gasglwyd.

 

Llunell Amser

 

Cyweithiau Ysgol

 

Rydym yn gwybod fod yr hyn a gasglwyd wedi bod o gymorth i rhai o ddisgyblion yr Ysgol Sul o oed ysgol uwchradd yn barod gan eu bod wedi bod yn gwneud cyweithiau ar y capel fel rhan o'u gwaith Addysg Grefyddol.

 

Ble rydym yn dweud fod y lluniau yn dod o gasgliad rhyw berson nid yw hyn yn golygu o rheidrwydd mae dyma'r person a gymerodd y llun, dim ond mae dyna y person ddaeth a'r copi i fewn. Os ydych yn credu y dylem newid unrhywbeth, neu os oes gennych wybodaeth ychwanegol am pwy tynnodd y lluniau a pryd, yma rhowch wybod i ni. Neu ps oes unrhyw beth gyda chi y gallau ychwanegu at yr hyn sydd gennym yn barod, er mwyn gwneud y cywaith yma yn fwy cynhwysfawr, fe allwch ddod ag ef i'r capel ar unrhyw dydd Sul pan fod Oedfa neu Ysgol Sul yno, neu fe allwch eu ddanfon i fewn drwy ddefnyddio'r wybodaeth cyswllt ar y dudalen Gwybodaeth i'w Nodi.

 

 

Ysgol Sul Penyparc : Hanes : Cywaith Lluniau Hanesyddol

 

 

 

Gwefan gan Gwyneth / Website by Gwyneth