YSP
  Gwrandewch addysg, a byddwch ddoethion
Diarhebion 8 : 33
 

 

Bwrdd y Cymun

 

 

NODYN:

Os ydych yn cael problem i weld y fwydlen sydd uwch cynnwys y dudalen, o dan y logo a'r adnod, fe allwch weld rhestr o'r holl dudalennau sydd yn y wefan drwy glicio YMA!

 

(Fe all y broblem yma ddigwydd os ydych yn gwahardd sgriptiau rhag rhedeg yn eich porwr)

 

 

Newyddion

 

Mai 2010

 

Mae ddau aelod ifanc yr Ysgol Sul wedi bod yn gweithio yn galed ar greu darn 2' x 3' i arddangos peth o'r gwaith maen't wedi bod yn gwneud yn yr Ysgol Sul yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Fe fydd y darn yn cael eu arddangos yn un o'r stondynau yn Eisteddfod yr Urdd eleni.

 

Ebrill 2010

 

Cynhalwyd oedfa yn ngofal aelodau'r capel yng nghartref Yr Hafod, Aberteifi, ar ddydd Sul, 25ain Ebrill. Y thema oedd "Fefrynnau". Bu y ddau fach sy'n mynychu'r Ysgol Sul, ynghyd a tri arall o blant bach y capel, yn canu Iesu Tirion, ynghyd a'r ddwy hynnaf ohonynt yn canu cwpwl o'r emynau bach y buont yn dysgu ar gyfer y Gymanga Ganu. Rhoddwyd yr emynau allan gan aelodau'r capel ac un o ferched ifanc y capel, Lisa, a fu yn aleod cyson o'r Ysgol Sul pan yn ifancach. Hefyd cafwyd dwy eitem gan grwp canu gwragedd y capel.

 

Ebrill 2010

 

Ar yr 18fed o Ebrill cynhaliwyd Cymanfa Ganu Bedyddwyr Aberteifi a'r Cylch yng nghapel Bethania, Aberteifi. Bu dwy o ferched bach y capel yn canu yng nghôr y plant yn y sedd fawr ynghyd a rhoi emynau allan.

 

Nadolig 2009

 

Cynhaliwyd oedfa'r Nadolig ar dydd Sul. 20fed Rhagfyr, 2009. Y thema oedd "Canu a Stori". Canwyd rhau o hoff garolau'r aelodau a cafodd stori'r Nadolig eu darllen allan o'r llyfr "Beibl Bach i Blant", sef y llyfr rydym yn defnyddio yn yr Ysgol Sul i ddarllen storiau'r Beibl. Fe fu'r tri fach, Wmffra, Islwyn ac Osian yn gwisgo lan fel y tri gwr doeth i rhoi anrhegion i'r baban Iesu, a'r ddwy ferch, Beca ac Elin yn gwisgo fel angylion i ganu eu eitem hwythau. Cafwyd te i ddilyn ac yna fe wneth y plant wisgo fel Sion Corn, Mrs Sion Corn, rudolff, ac yn y blaen i ganu "Pwy sy'n dwad dros i bryn" cyn i'r dyn eu hyn ddod drwy'r drws i rhoi anrhegion i'r plant i gyd.

 

Sul cyntaf yr Adfent 2009

 

Cynhaliwyd oedfa yng ngofal aelodau'r capel yng nghartref Yr Hafod, Aberteifi, ar ddydd Sul, 29ain Tachwedd. Y thema oedd "Yr Adfent". Yn ystod yr oedfa fe wnaeth y tri crwt bach wisgo fel doethion a mynd ymlaen at y cryd i rhoi eu hanrhegion cyn penlynio wrth y cryd gyda'r ddwy ferch oedd wedi gwisgo fel angylion i ganu Iesu Tirion. Cafwyd hefyd eitem gerddorol gan grwp o wragedd y capel. Diolch yn fawr iawn i'r Hafod am ein gwahodd i gael te gyda nhw ar ôl yr oedfa.

 

Mai 2009

 

Dosbarth yr Ysgol Sul yn ail ddechrau gyda dau fach ifanc yn cyrraedd yn eiddgar i wrando ar stori am y Ddafad Golledig a lliwio lluniau o ddefaid.

 

Ebrill 2009

 

Ar yr 19fed o Ebrill cynhaliwyd Cymanfa Ganu Bedyddwyr Aberteifi a'r Cylch yng nghapel Bethania, Aberteifi. Bu dwy o ferched bach y capel yn canu yng nghôr y plant yn y sedd fawr ynghyd a rhoi un o'r emynau allan.

 

Oedfa Nadolig 2008

 

Cynhaliwyd oedfa Nadolig 2008 ar brynhawn Sul, 21ain Rhagfyr. Y thema oedd "Gwrandewch, ac Ystyriwch Y Geiriau". Gyda darlleniadau a rhoi emynau allan gan rhai o'r aelodau a'r bobol ifanc, eitemau cerddorol gan dwy o'n aelodau ifancaf ynghyd a parti canu'r gwragedd, carolau o bob rhan o'r byd i'r gynulleidfa cyd-ganu, a geiriau'r carolau ynghyd a lluniau i gynorthwyo dweud y stori a gyda'r defosiwn yn cael eu dangos ar sgrin o daflunydd.

 

Oedfa Ddiolchgarwch yn yr Hafod

 

Ar yr 28ain o Fedi 2008 aeth aelodau o'r capel, yn hen ac ifanc, i gynnal oedfa ddiolchgarwch yng nhartref Yr Hafod. Gyda emynau, darllen o gasgliad o adnodau yn ymwneud a diolch, eitem canu gan barti canu yr oedolion, ynghyd ag eitem canu gan dwy o'n aelodau ifanca a cerddoriaeth ar y ffliwt gan un o'n bobl ifanc.

 

Oedfa yng nghartref Glynnest

 

Aeth aelodau o'r capel ynghyd a rhai o'n plant a bobl ifanc i gartref yr henoed yn Glynnest, Castell Newydd Emlyn, ar y 29ain o Fehefin 2008. Dewiswyd "Gweddi" fel thema. O'r hen ffefryn "Dwy law yn erfyn" i "I Ti, O Dad, diolchwn" fel emynau ynghyd ag eitemau cerddorol, cafwyd hefyd ddarlleniad o lyfr Mathew a gweddio.

 

 

 

 

Ysgol Sul Penyparc : Ein Ysgol Sul Ni : Newyddion

 

 

 

Gwefan gan Gwyneth / Website by Gwyneth